De oud-directrice van de in 2020 failliet verklaarde zorginstelling Victorie tekent bezwaar aan tegen de opgelegde terugvordering van €670.000 aan subsidiegelden door de gemeente Almelo. Nina B. kwam in 2018 in opspraak nadat bleek dat zij bedrijfsgelden overmaakte naar haar privé-rekening en deze tegoeden opnam in het casino. Frequent bezocht zij, soms samen met cliënten, het Holland Casino. In totaal zou zij ongeveer 1.8 miljoen euro hebben vergokt. Nog vreemder wordt het verhaal als blijkt dat zij haar cliënten wierf door middel van omkoping met dure cadeaus en een borstvergroting.

Nina B. vindt terugvordering subsidie onterecht

De directrice houdt vol dat een groot deel van het subsidiegeld wel juist is besteed en dat goede zorg geleverd is. Zij tekent bezwaar aan tegen de intrekking bij de Raad van State. Zij vindt dat het bedrijf te hard wordt gestraft. Zo zou het bedrijf door het college kapot zijn gemaakt.

Zorg bij zorginstelling Victorie 

De oude website van de instelling is niet langer online maar er valt online nog een verwijzende tekst te lezen over de service die de instelling bood toen zij nog open was:

“Victorie begeleidt cliënten vanuit thuissituatie, Kamertraining, Begeleid wonen en Ambulant wonen. Dit zowel onder Beschermd Wonen als onder de WMO. Victorie richt zich op het begeleiden van kinderen en gezinnen en op het begeleiden van 18+ en volwassenen die als gevolg van een (licht) verstandelijke beperking, psychische, sociale of financiële problemen de grip op hun leven kwijt zijn en weer willen werken aan het opnieuw verkrijgen van (een zo groot mogelijke mate van) zelfstandigheid. Ook werkloosheid, verslavingsproblematiek of huiselijk geweld kunnen het leven zo ontregelen dat een begeleiding noodzakelijk is. Hieronder ook cliënten die in de reguliere zorginstellingen niet tot voldoende ontwikkeling zijn gekomen.”

Of deze zorg ooit adequaat verleend is wordt door de gemeente Almelo in twijfel getrokken. De gemeente die eerder in een rechtszaak €670.000 aan subsidiegelden introk en terugvorderde beargumenteert dat de zorg ondermaats was. Zo melden een woordvoerder van de gemeente Almelo aan RTV Oost:

“Substantiële bedragen van de subsidie zijn niet aan zorg besteed en verdwenen. Ook is vastgesteld dat de meerderheid van de medewerkers van Victorie geen zorg-gerelateerde opleiding had en ook geen BIG-registratie. Als er al zorg is verleend, dan niet volgens de regels die in de subsidiebeschikking zijn vastgelegd. De kwaliteit van de zorg was ver ondermaats.

Onderzoek sociale recherche

in 2018 kwam de instelling in opspraak. Het was Wim van de Hoorn, voorzitter van de vakbond FNV Zorg & Welzijn, die aan de bel trok over de torenhoge vergoedingen die de directie aan zichzelf uitkeerde. Naar aanleiding hiervan volgde een onderzoek van de Sociale recherche van Twente en zodoende kwamen er steeds meer vreemde zaken aan het licht. 

Het rechercheteam vroeg het bezoekersregister van onder andere Holland Casino op. Nina B bleek hieruit maar liefst 703 bezoeken aan het casino te hebben gebracht tussen 7 december 2014 en 25 april 2018. Het casino zelf heeft haar toen een landelijk bezoekersverbod opgelegd. Dit leidde ertoe dat zij uiteindelijk uitweek naar Las Vegas.

Verder bleek uit het onderzoek ook dat zij haar -vooral jonge- cliënten wierf door ze dure cadeaus te geven. Zo is er bijvoorbeeld bewijs dat zij dure trainingspakken, een Louis Vuitton-tas, en zelfs iemand een borstvergroting cadeau heeft gedaan.

Strafrechtelijke vervolging

In eerste instantie werd de directrice niet strafrechtelijk vervolgt. Justitie concludeerde initieel dat er geen strafbare feiten waren gepleegd. De bedragen waarmee zij had gegokt had zij namelijk als lening aan zichzelf opgeschreven in haar boekhouding, iets wat belastingtechnisch als verantwoord wordt beschouwd.

Het was wethouder Eugène van Mierlo (CDA) die het er niet bij liet zitten. Hij startte een zogenoemde artikel 12 procedure in het gerechtshof Arnhem- Leeuwarden. In zo'n geval kan het Hof het Openbaar Ministerie opdracht geven alsnog nader onderzoek te doen. Deze procedure wierp vruchten af en zo werd in 2021 alsnog een justitieel onderzoek ingesteld.

Het hof stelde destijds kritische kanttekeningen bij het vonnis:

"In een situatie als deze, waarin er ernstige indicaties zijn dat er misbruik is gemaakt van publieke gelden, is een deugdelijk en grondig onderzoek gerechtvaardigd. Dat de casus mogelijk complex is en er reeds bestuurlijke maatregelen zijn genomen ten aanzien van de subsidie, doet daar niet aan af. Het Hof constateert dat het tot nu toe verrichte onderzoek summier is geweest. (...) Gezien de aard en de ernst van de verdenking acht het Hof nader onderzoek geboden."

Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog maar zal binnenkort waarschijnlijk worden afgerond. In de bestuursrechtelijke zaak doet de Raad van State over 6 weken uitspraak.

Gemeente Almelo kan fluiten naar geld

Schuldeisers, waaronder de gemeente Almere, hoopten nog geld te zien na verkoop van het vastgoed van Victorie. Dit blijkt echter onmogelijk aangezien het vastgoed al verkocht is. Alle panden waren ondergebracht in de aparte BV genaamd Defy, die eigendom was van de zoon van de directrice.

Uit het faillissementsverslag blijkt dat cliënten onder werden gebracht in twee verschillende panden in Almelo. Zij huurden deze ruimte van Victorie. Deze panden werden al in 2017 en 2018 verkocht. De opbrengsten werden gebruikt om schulden te vereffenen van een van de BV's aan Victorie. De opbrengsten van het tweede pand zijn naar de BV Defy gegaan. Aangezien deze BV ook failliet is kunnen schuldeisers waarschijnlijk niks meer verhalen.